Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Co to jest RODO?

RODO to używany powszechnie skrót dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijnego rozporządzenia, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. 

Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 powinniśmy Cię poinformować o tym kto jest Administratorem Twoich danych oraz o szeregu innych informacji w związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych Twoich, lub osoby, której jesteś opiekunem jest Szkoła Podstawowa w Kotlinie, ul. Marii Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin, tel. 62 740-54-25, e-mail: szkola_kotlin@o2.pl

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem możesz się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Dominik Mierzejewski

e-mail: daneosobowe@infonetsc.com

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w poniższych celach:

 1. W celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym.

 2. W celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO - publikacja zdjęć na stronie internetowej Szkoły, w gazetce szkolnej oraz na szkolnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz w celu ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art.108 a Prawa oświatowego) - monitoring wizyjny.

 4. W celu wykonania zawartej z nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, które realizują placówce usługi z zakresu kadr, płac oraz księgowości, usługę prowadzenia dziennika elektronicznego, strony internetowej, a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 1. W przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na szkolnej stronie oraz profilu na Facebooku będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.

 3. W przypadku przetwarzania wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego na terenie placówki Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zapis monitoringu obejmie zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 4. W przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 1. Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

 2. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Czy podanie przez Ciebie danych jest niezbędne?

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

 2. Podanie danych osobowych w przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na szkolnej stronie oraz profilu na Facebooku jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

 3. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy nie jest wymogiem, ale jest niezbędne do jej wykonania.

 

Czy Twoje dane będą transferowane do państw lub organizacji spoza Unii Europejskiej?

Tak, ale tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na publikację wizerunku na szkolnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook. 

Administrator pragnie poinformować, że portal Facebook przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał niezbędny certyfikat. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na ten cel.